Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Zásady firemní etiky

Na podporu naší ambiciózní strategie rozvoje je politika společnosti Valeo v souladu s nejvyššími etickými obchodními standardy ve všech zemích, kde působíme, a to při přísném dodržování místních a mezinárodních předpisů.

Catherine Delhaye
Ředitelka pro etické otázky a compliance

Dodržování zásad etiky a zásad compliance je hluboce zakořeněno ve firemní kultuře. Tuto kulturu neustále podporujeme i programem školení pro všechny zaměstnance, zejména pro nové kolegy.

Etika jako kultura, dodržování jako disciplína

Etický kodex skupiny Valeo ztělesňuje všechny naše hodnoty a pravidla. To platí pro nás všechny: pro všechny zaměstnance, manažery i ředitele. Hluboce ovlivňuje prostředí i zúčastněné strany. Firemní etika odráží náš každodenní obchodní život. Etický kodex podporovaný silným programem jeho dodržování nám pomáhá vybudovat úspěšnou a ziskovou budoucnost. Naším klíčovým motorem je integrita ve všem, co děláme pro Valeo.

Integrita vůči našim zaměstnancům a našemu prostředí je pro nás vždy zásadní

S více než 113 600 zaměstnanci ve 33 zemích (na konci roku 2018) znamená integrita zajištění bezpečnosti na pracovišti a respektování lidských práv všude tam, kde pracujeme. Znamená to ale také zaměření na naše zaměstnance, na jejich proškolování a na jejich další rozvoj. Znamená to ocenit jejich rozmanitost. A také zabránit diskriminaci a obtěžování. Nakonec jsme se zavázali pomoci snížit emise CO2. Respektujeme životní prostředí a snažíme se přitom chovat odpovědně.

Součástí naší kultury je zajištění integrity na trhu tím, že podnikáme férově

S obchodními partnery jednáme spravedlivě a upřímně. Respektujeme naše zákazníky, dodržujeme poctivý způsob hospodářské soutěže, stejně jako bojujeme proti úplatkářství a korupci. Naše nákupní výběrová řízení a procesy výběru dodavatelů jsou férové a máme nastaveny rámce etického partnerství s agenturami a zprostředkovateli.

Otázkou integrity je také ochrana majetku a vlastnictví skupiny Valeo

Společnost Valeo chrání informace a duševní vlastnictví, stejně jako důvěrnost osobních údajů o zaměstnancích. Musí respektovat duševní vlastnictví i důvěrnost třetích stran. Vždy jde o zajištění integrity a zákonnosti našich produktů. Vyhýbáme se střetu zájmů, zajišťujeme pravdivost a přesnost účtů, účetních knih a záznamů a bojujeme proti praní špinavých peněz. Jinými slovy zajišťujeme úplný závazek profesionality, kvality a hluboké loajality skupiny Valeo.

Komunikace s integritou charakterizuje náš závazek k etické a spolehlivé komunikaci

Pečlivě komunikujeme s našimi lidmi, zákazníky, akcionáři i dalšími zúčastněnými stranami, vždy s ohledem na publikum, média a okolnosti. Když mluvíme o Valeo či o nějakých projektech nebo činnostech, které jsou s ním spojeny, jsme velmi opatrní i na sociálních sítích a bojujeme proti úniku interních informací.

Ochraňujeme integritu skupiny Valeo včasným varováním

Všichni zaměstnanci mohou své obavy vyjádřit několika způsoby, včetně voláním na linku důvěry. Zjišťování rizik a jejich prevence jsou zásadní pro ochranu jak skupiny Valeo, tak i jejích zaměstnanců.

Zcela souhlasíme s nulovou tolerancí, není povolena žádná odplata a ti, kteří skutečně věří, že společnost je ohrožena, by měli mít možnost podávat zprávy o problémech.

Skupina Valeo netoleruje antimonopolní a korupční praktiky. V souladu s tímto závazkem jsme vytvořili soubor zásad a pokynů uvedený v našich programech Anti-Bribery Compliance Program (program pro dodržování předpisů proti korupci) a Antitrust Compliance Program (program pro dodržování antimonopolních pravidel).

Další informace jsou k dispozici na našem online školení:

Ve skupině Valeo jsme přesvědčeni, že závazek a přínos každého jedince k etice a dodržování předpisů zajistí trvalý růst a rozvoj.

Zásady ochrany osobních údajů

Celosvětově působící automobilová společnost Valeo nepřetržitě rozvíjí a udržuje vztahy s klienty, zaměstnanci, zájemci o práci, studenty, dodavateli, potenciálními zákazníky a mnoha dalšími zainteresovanými stranami. Společnost Valeo potřebuje shromažďovat, uchovávat a používat některé z jejich osobních údajů pro účely čistě související s podnikáním.

Společnost Valeo také vyvíjí produkty, které mohou shromažďovat, používat a přenášet osobní údaje (řidiči, cestující, chodci …).

Jak je uvedeno v Etickém kodexu, zavazuje se společnost Valeo zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů, včetně nedávno uplatněného nařízení o ochraně osobních údajů (European Global Data Protection Regulation (GDPR)), a to respektováním práv na ochranu osobních údajů subjektů, jako jsou zaměstnanci, klienti, obchodní partneři nebo zúčastněné strany.

Zásadou společnosti Valeo je tedy shromažďování osobních údajů spravedlivým, zákonným a transparentním způsobem, jejich použití pouze k legitimním účelům, zajištění opatření na ochranu jejich integrity, uchovávání údajů po nezbytně nutnou dobu a plná podpora práv subjektů na ochranu osobních údajů.

Pokud musí společnost Valeo externě předávat evropské osobní údaje a/nebo přenášet evropské osobní údaje mimo Evropskou unii, musí zvolení zpracovatelé dat dodržovat zákony na ochranu údajů a smluvní podmínky a pokyny pro ochranu dat platné u společnosti Valeo. Ty zahrnují požadavky společnosti Valeo z hlediska bezpečnosti osobních údajů, práv na ochranu dat příslušných subjektů nebo managementu zpracování a zákazu používání neschválených podřízených zpracovatelů. Odsouhlaseny musí být také právně požadované mezinárodní převodní doložky.

Když společnost Valeo vyvíjí, navrhuje a vyrábí produkty, které mohou vyvolat povinnosti ochrany osobních údajů v rámci GDPR, tak zohledňuje principy soukromí a bezpečnosti již v době navrhování a vývoje těchto produktů.

Pokud má společnost Valeo zpracovávat osobní údaje nebo vyvíjet produkty jménem klienta, bude společnost Valeo dodržovat odsouhlasené specifikace ochrany dat a pokyny klientů dle požadavků směrnice GDPR.

Výše uvedené závazky jsou podpořeny souladem s programem ochrany dat společnosti Valeo, který zahrnuje četná pravidla, postupy, nástroje, formy a smluvní doložky, jakož i podrobná školení a osvětový program.

V případě otázek, problémů nebo pochybností mohou a musí být kontaktováni příslušní pověřenci DPO (Data Protection Officer). K dispozici je také systém whistleblowingu společnosti Valeo, který umožňuje každému oznámit nedodržování nebo potenciální porušení pravidel Programu ochrany osobních dat společnosti Valeo. Globální pověřenec ochrany osobních údajů může být kontaktován s jakoukoliv žádostí, otázkou nebo událostí na adrese DPO.external@valeo.com