Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

map
Scroll to see the Czech Republic website

Zásady firemní etiky

Na podporu naší ambiciózní strategie rozvoje je politika společnosti Valeo v souladu s nejvyššími etickými obchodními standardy ve všech zemích, kde působíme, a to při přísném dodržování místních a mezinárodních předpisů.

Jacques Aschenbroich
Výkonný ředitel skupiny Valeo

Etické závazky a odhodlání respektovat program etického chování jsou zásadní pro dlouhodobou garanci budoucnosti a ziskovosti naší skupiny.

Etika jako kultura, dodržování jako disciplína

Etický kodex skupiny Valeo ztělesňuje všechny naše hodnoty a pravidla. To platí pro nás všechny: pro všechny zaměstnance, manažery i ředitele. Hluboce ovlivňuje prostředí i zúčastněné strany. Firemní etika odráží náš každodenní obchodní život. Etický kodex podporovaný silným programem jeho dodržování nám pomáhá vybudovat úspěšnou a ziskovou budoucnost. Naším klíčovým motorem je integrita ve všem, co děláme pro Valeo.

Integrita vůči našim zaměstnancům a našemu prostředí je pro nás vždy zásadní

S více než 101 000 zaměstnanci ve 32 zemích (na konci září 2017) znamená integrita zajištění bezpečnosti na pracovišti a respektování lidských práv všude tam, kde pracujeme. Znamená to ale také zaměření na naše zaměstnance, na jejich proškolování a na jejich další rozvoj. Znamená to ocenit jejich rozmanitost. A také zabránit diskriminaci a obtěžování. Nakonec jsme se zavázali pomoci snížit emise CO2. Respektujeme životní prostředí a snažíme se přitom chovat odpovědně.

Součástí naší kultury je zajištění integrity na trhu tím, že podnikáme férově

S obchodními partnery jednáme spravedlivě a upřímně. Respektujeme naše zákazníky, dodržujeme poctivý způsob hospodářské soutěže, stejně jako bojujeme proti úplatkářství a korupci. Naše nákupní výběrová řízení a procesy výběru dodavatelů jsou férové a máme nastaveny rámce etického partnerství s agenturami a zprostředkovateli.

Otázkou integrity je také ochrana majetku a vlastnictví skupiny Valeo

Společnost Valeo chrání informace a duševní vlastnictví, stejně jako důvěrnost osobních údajů o zaměstnancích. Musí respektovat duševní vlastnictví i důvěrnost třetích stran. Vždy jde o zajištění integrity a zákonnosti našich produktů. Vyhýbáme se střetu zájmů, zajišťujeme pravdivost a přesnost účtů, účetních knih a záznamů a bojujeme proti praní špinavých peněz. Jinými slovy zajišťujeme úplný závazek profesionality, kvality a hluboké loajality skupiny Valeo.

Komunikace s integritou charakterizuje náš závazek k etické a spolehlivé komunikaci

Pečlivě komunikujeme s našimi lidmi, zákazníky, akcionáři i dalšími zúčastněnými stranami, vždy s ohledem na publikum, média a okolnosti. Když mluvíme o Valeo či o nějakých projektech nebo činnostech, které jsou s ním spojeny, jsme velmi opatrní i na sociálních sítích a bojujeme proti úniku interních informací.

Ochraňujeme integritu skupiny Valeo včasným varováním

Všichni zaměstnanci mohou své obavy vyjádřit několika způsoby, včetně voláním na linku důvěry. Zjišťování rizik a jejich prevence jsou zásadní pro ochranu jak skupiny Valeo, tak i jejích zaměstnanců.

Zcela souhlasíme s nulovou tolerancí, není povolena žádná odplata a ti, kteří skutečně věří, že společnost je ohrožena, by měli mít možnost podávat zprávy o problémech.

Skupina Valeo netoleruje antimonopolní a korupční praktiky. V souladu s tímto závazkem jsme vytvořili soubor zásad a pokynů uvedený v našich programech Anti-Bribery Compliance Program (program pro dodržování předpisů proti korupci) a Antitrust Compliance Program (program pro dodržování antimonopolních pravidel).

Další informace jsou k dispozici na našem online školení:

Ve skupině Valeo jsme přesvědčeni, že závazek a přínos každého jedince k etice a dodržování předpisů zajistí trvalý růst a rozvoj.