Valeo

Welcome to the Valeo Group

Please select your country

korporátní webové stránky

map
Scroll to see the Czech Republic website

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Valeo

Obsah

 1. Kdo jsme?
 2. Jaké informace shromažďujeme?
 3. Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme?
 4. Kdo je příjemcem vašich osobních údajů?
 5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
 6. Jak používáme vaše osobní údaje?
 7. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?
 8. Jakým způsobem sdílíme vaše osobní údaje?
 9. Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?
 10. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
 11. Jak nás můžete kontaktovat?
 12. Aktualizace oznámení o ochraně osobních údajů

Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Valeo

Valeo coby společnost působící ve světovém automobilovém průmyslu neustále rozvíjí a udržuje vztahy se zákazníky, dodavateli, potenciálními zákazníky, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, studenty a mnoha dalšími zúčastněnými stranami. Společnost Valeo potřebuje výhradně pro obchodní účely shromažďovat, ukládat a používat některé z jejich osobních údajů.

Společnost Valeo zároveň vyvíjí výrobky, které mohou shromažďovat, používat a předávat osobní údaje (řidičů, cestujících, chodců…). V těchto vzácných případech může společnost Valeo představovat zpracovatele osobních údajů.

Cílem společnosti Valeo je vždy zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů včetně nedávno přijatého evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dodržovat práva subjektů údajů.

Společnost Valeo shromažďuje osobní údaje poctivým, zákonným a transparentním způsobem, používá je pouze pro legitimní účely, přijímá opatření na ochranu jejich integrity, neuchovává je déle, než je nezbytné, a plně podporuje uplatňování práv subjektů údajů.

V případech, kdy společnost Valeo potřebuje zadat zpracování evropských osobních údajů nebo předat evropské osobní údaje mimo Evropskou unii, vybraní zpracovatelé údajů musí dodržovat právní předpisy na ochranu osobních údajů a smluvní podmínky a pokyny společnosti Valeo o ochraně osobních údajů. Tyto podmínky a pokyny obsahují požadavky společnosti Valeo, jež se týkají porušení zabezpečení údajů, řízení práv a nároků subjektů údajů a zákazu využívat neschválené dílčí zpracovatele. Dle právních požadavků se podepisují rovněž doložky o mezinárodním předávání údajů.

Když společnost Valeo vyvíjí, projektuje nebo vyrábí produkty, jež mohou dle GDPR dát vznik povinnostem týkajícím se ochrany osobních údajů, během konstruování a vyvíjení daných produktů zohledňuje ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení již od návrhu. Případné povinnosti ohledně ochrany osobních údajů jsou popsány ve specifikacích výrobku týkajících se ochrany osobních údajů, zákazník je proto plně obeznámen s opatřeními přijatými za účelem dosažení souladu s tímto nařízením.

Aby bylo dosaženo řádného vývoje a zabezpečení našich výrobků, musí být testovány prototypy společnosti Valeo ve fázi projektování. Některé takové testy a pilotní projekty mohou být prováděny v reálném prostředí a mohou zahrnovat shromažďování údajů řidičů, cestujících nebo chodců. Osobní údaje jsou shromažďovány, analyzovány a používány pouze za účelem provedení testování vyvíjených technologií, a to v souladu se zvláštním rámcem na ochranu osobních údajů, zavedeným na ochranu subjektů údajů.

Výše uvedené závazky jsou zakotveny v Programu dodržování ochrany osobních údajů společnosti Valeo, který zahrnuje mnoho zásad, postupů, nástrojů, formulářů a smluvních doložek a rovněž podrobné školení a vzdělávací program. Každý, kdo má důvod domnívat se, že Program dodržování ochrany osobních údajů společnosti Valeo není dodržován, nebo kdo chce ohlásit možná porušení tohoto právního programu, má k dispozici také Oznamovací systém společnosti Valeo.

S jakoukoli žádostí, otázkou nebo nárokem se můžete obrátit rovněž na pověřence skupiny na ochranu osobních údajů na adrese: Dpo.external@valeo.com .

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Valeo

Cílem tohoto oznámení je informovat obchodní partnery společnosti Valeo a další zúčastněné strany o celkovém přístupu společnosti Valeo k ochraně osobních údajů. Toto oznámení popisuje jejich práva a také způsob, jakým jsou jejich osobní údaje zpracovávány a chráněny.

Týká se údajů shromažďovaných především v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů, během náborových řízení nebo během některých pilotních projektů či testů nových výrobků.

1. Kdo jsme?

Valeo je mezinárodní společnost působící ve 30 zemích.

Pověřencem na ochranu osobních údajů skupiny Valeo je paní Catherine Delhaye. Sídlí v pařížské centrále a lze ji kontaktovat na adrese:

Valeo Management Services43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France

2. Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme a zpracováváme kontaktní údaje a informace nezbytně nutné k provádění naší činnosti a rozvíjení či udržení zakázek či smluvních vztahů v prostředí B2B.

Námi zpracovávané osobní údaje se vztahují především na zaměstnance, uchazeče, zákazníky, dodavatele, prodejce, zúčastněné strany, novináře, zprostředkovatele, banky či finanční instituce nebo se jedná o údaje správních orgánů či úřadů.

Zpravidla neshromažďujeme ani nezpracováváme údaje týkající se soukromého života.

3. Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme?

Zpravidla získáváme osobní údaje přímo od našich obchodních partnerů, tj.:

 • Prostřednictvím vizitek, e-mailů
 • Prostřednictvím pozvánek, konferencí, akcí
 • Prostřednictvím vyplněných formulářů, žádostí o informace, žádostí o nabídku, předložených návrhů
 • Prostřednictvím objednávek, faktur, dobropisů
 • Z našich internetových portálů, jejichž návštěvníci pokládají dotazy, připojují se na naše blogy, přihlašují se k odběru newsletteru nebo se registrují, případně prostřednictvím souborů cookies
 • Prostřednictvím životopisů či přihlášek

Dále v příslušných případech shromažďujeme údaje na základě vašeho souhlasu, když navštěvujete či používáte naše webové stránky, a to prostřednictvím souborů cookies, které nás informují o vašem přístupu nebo používání webových stránek (dále jen „uživatelské informace“) Uživatelské informace mohou zahrnovat zejména typ prohlížeče, operační systém, zobrazenou stránku, délku relace a předchozí zobrazené stránky, město a stát polohy a další automatické jedinečné identifikátory zařízení (dále jen „identifikátor zařízení“) o vašem počítači, mobilním zařízení, technologii či jiném přístroji (dále jen „zařízení“), ze kterého jste webové stránky navštívili. Mezi identifikátory zařízení patří rovněž číslo, které je automaticky přiřazeno vašemu zařízení při návštěvě našich webových stránek nebo serverů, na jehož základě naše počítače vaše zařízení identifikují. Soubory cookies jsou využívány na webových stránkách k získávání uživatelských informací, včetně identifikátorů zařízení. Používání cookies společností Valeo je popsáno v našich zásadách používání cookies, které naleznete zde.

V případě, že musíme během výběrového řízení provádět hloubkovou kontrolu (due dilligence), vždy získáváme příslušné údaje od externích odborníků a ze zákonných zdrojů. Na základě takto získaných údajů nikdy neprobíhá automatizované rozhodovaní.

Údaje získáváme prostřednictvím oznamovacího systému společnosti Valeo, který je dostupný všem zaměstnancům a partnerům společnosti Valeo. Tento systém se řídí podrobnými zásadami oznamování. Jméno oznamující osoby a jméno nahlášené osoby či jména jinak zmíněných osob jsou považovány za přísně tajné. Jsou ukládány na kompletně oddělených interních serverech a jsou sdíleny, pouze je-li to nezbytně nutné, na základě jednotlivých dohod o mlčenlivosti. S výsledky vyšetřování je nakládáno se stejnou péčí.

Můžeme také shromažďovat údaje v rámci testů a pilotních projektů našich výrobků během jejich vývoje.

4. Kdo je příjemcem vašich osobních údajů?

Většina osobních údajů je zpracovávána a spravována zaměstnanci společnosti Valeo, a to v zemi vašeho bydliště nebo v jiné zemi, kde společnosti Valeo provozuje svou činnost. Nehledě na polohu, všechny subjekty společnosti Valeo podléhají rozsáhlému programu na ochranu osobních údajů společnosti Valeo. Někteří zaměstnanci, například pracovníci oddělení HR, interní auditoři a kontroloři, absolvují zvláštní školení a jsou si vědomi citlivosti příslušných údajů.

V případě, že musí společnost Valeo využívat služeb subdodavatelů, pak jsou tito subdodavatelé na základě povinných podmínek oprávněni využívat tyto údaje pouze k jasně stanoveným účelům. Zaměstnanci subdodavatelů musí absolvovat školení a podléhají přísným dohodám o mlčenlivosti.

V případech, kdy společnost Valeo předává osobní údaje do zemí mimo EU, jsou přijata veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů jednotlivců.

Společnost Valeo žádným způsobem neobchoduje s žádnými osobními údaji. Neprodáváme osobní údaje třetím stranám. Pokud jsou například jména a telefonní čísla dočasně zpřístupněna třetí straně, například organizátorům, jedná se dočasný přístup za konkrétním účelem a pouze na stanovenou dobu. Třetí strana se zavazuje zničit tyto osobní údaje po skončení organizované akce.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Společnost Valeo uchovává vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, za nimiž byly údaje shromážděny, nebo po minimální dobu uchovávání stanovenou příslušnými právními předpisy mj. z oblasti občanského, trestního a obchodního práva.

6. Jak používáme vaše osobní údaje?

Osobní údaje můžeme používat v souvislosti s:

 • Odpovídáním na vaše dotazy či zasíláním marketingových a informačních sdělení
 • Zasíláním či správou pozvání
 • Zasíláním a zpracováním objednávek, faktur, dobropisů
 • Poskytováním zboží a služeb
 • Zřizováním účtu a jeho správou
 • Komunikací ohledně žádostí o informace či o nabídku, ohledně návrhů, projektů, kvality či údržby apod.
 • Plnění právních povinností (např. předcházení podvodů, protikorupční hloubková kontrola, ověření spolehlivosti se zaměřením na hospodářské sankce)
 • Plněním požadavků interního auditu
 • Prováděním dotazníků a průzkumů
 • Testováním vyvíjených výrobků, jak je popsáno níže

Navštívíte-li naše webové stránky, vaše osobní údaje mohou být použity k::

 • Zasílání e-mailů obsahujících informace o společnosti Valeo
 • Zasílání newsletteru informujícího o aktuálních akcích ve společnosti Valeo
 • Zpracování otázek, komentářů a dalších požadavků, které nám zašlete prostřednictvím těchto webových stránek
 • Ke sdílení určitého obsahu webových stránek na sociálních sítích
 • Obchodním a marketingovým účelům, jako je např. informování o výrobku společnosti Valeo
 • Technickým účelům prostřednictvím zvláštní technické asistence
 • Administrativní a technické správě webových stránek, jejich funkcí a služeb
 • Měření návštěvnosti stránek za účelem získání informací o relacích návštěvníků

Společnost Valeo působí v oblasti vyspělých automobilových technologií a do výzkumu a vývoje směřuje rozsáhlé investice za účelem navrhování a testování inovativních produktů, technologií či aplikací v reálném prostředí. V takových případech můžete být do testování zapojeni a vaše údaje mohou být použity na podporu našeho výzkumu, analýz nebo ověřování.

 • Například chování a jednání chodců či jiných řidičů na silnici může být zachyceno kamerami a využito pro provedení analýzy a vývoj vhodných detekčních senzorů na nových vozidlech, které budou prodávány výrobci aut. Obdobně mohou být během fáze testování zkoumány reakce řidičů či spolujezdců v autě, ale tyto údaje nemohou být nikdy propojeny s vaší osobou jednotlivce, ani být v souvislosti s vámi jako subjektem údajů využívány, ale budou využity ke statistickým účelům pro vývoj výrobků určených co nejvyššímu počtu koncových uživatelů
 • Společnost Valeo vyvinula specifický protokol určený ke správě shromažďování těchto údajů, jejich předávání, použití a související opatření na ochranu a zachování mlčenlivosti apod. Tento protokol byl vyvinut pro všechny osoby podílející se na testování vozidel.

Co zpravidla neděláme: Zpravidla nevyužíváme nástroje automatizovaného rozhodování a profilování.

7. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Obecně shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s našimi obchodním nebo smluvními vztahy. Musíme také plnit určité zákonné povinnosti, např. vystavování faktur.

Máme rovněž oprávněný zájem na zpracování osobních údajů, např. z důvodu rozvíjení obchodních vztahů s novými zákazníky, propagování nových nabídek a technologií, zajištění dodržování mezinárodních předpisů, např. v oblasti kontroly vývozu nebo boje proti korupci, dále z důvodu pečlivého výběru našich zástupců či zprostředkovatelů, hodnocení spolehlivosti našich výrobků ve skutečném světě, a to za účelem splnění našich povinností souvisejících s bezpečností výrobku.

V neposlední řadě si opatříme souhlas od subjektu údajů, s nímž komunikujeme, a to zejména od návštěvníků našich webových stránek. Tento souhlas můžete odvolat a spravovat způsobem popsaným v oddílu č. 10.

8. Jakým způsobem sdílíme vaše osobní údaje?

Valeo je mezinárodní společnost a tak také jedná. Z toho důvodu mohou být některé vaše údaje sdíleny s jinými subjekty společnosti Valeo za účelem zpracování. Takové údaje podléhají Programu dodržování ochrany osobních údajů společnosti Valeo a je s nimi nakládáno se stejnou úrovní péče a ochrany napříč celou organizací Valeo.

Potřebuje-li společnost Valeo zaslat údaje externím poskytovatelům, pak je zpracovatel údajů pečlivě zvolen a jsou řádně podepsány dohody o zpracování údajů a doložky o mezinárodním předávání údajů v souladu s nařízením GDPR.

9. Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?

Jsme odhodláni zajistit bezpečnost, důvěrnost a integritu údajů.

Náš globální program dodržování ochrany osobních údajů zahrnuje programy, kontroly a příslušné zásady, postupy a pravidla,která nám umožňují vytvářet a dodržovat kulturní, organizační, fyzická i technická bezpečnostní opatření.

Tento program zahrnuje:

 • Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Valeo
 • Etický kodex pro obchodní partnery společnosti Valeo, podle kterého se musí naši obchodní dodavatelé a poskytovatelé zavázat k nakládání s osobními údaji jako s důvěrnými informacemi
 • Zásady pro zpracovatele údajů, které pro zpracovatele údajů stanovují smluvní podmínky v souladu s evropským nařízením
 • Zásady společnosti Valeo pro mezinárodní předávání osobních údajů s doložkami o mezinárodním předávání údajů, platnými pro předávání údajů mimo Evropu
 • Obecné zásady pro postup ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů společnosti Valeo
 • Protokol pro používání údajů v rámci testování a pilotních projektů výrobků
 • Dohody o mlčenlivosti
 • Povinné školicí programy
 • Nástroje a metody
 • Audity a kontroly

Za program odpovídá globální multidisciplinární tým.

Úřad pro ochranu osobních údajů, úřad pro informační bezpečnost a oddělení informačních systémů úzce spolupracují ve snaze zajistit příslušné zabezpečení námi zpracovávaných osobních údajů.

Využíváme konkrétní řešení a plány mimo jiné s cílem:

 • Ochránit údaje před náhodnou ztrátou
 • Předcházet neoprávněnému přístupu, využívání, zničení či zpřístupnění údajů
 • Zajistit kontinuitu výkonu činnosti a možnost obnovy po havárii
 • Omezit přístup k osobním údajům
 • Provádět posouzení dopadů na soukromí v souladu se zákonem a s vašimi firemními zásadami
 • Školit zaměstnance a smluvní partnery v oblasti bezpečnosti údajů
 • Řídit rizika třetích stran prostřednictvím smluv a bezpečnostních prověrek

Dále máme:

 • Zásady vnitřní bezpečnosti společnosti Valeo
 • Politiku skupiny Valeo v oblasti ochrany důvěrných informací a dobrého jména společnosti a zásady používání sociálních sítí
 • Zásady bezpečnosti informačních systémů pro externí partnery společnosti Valeo

Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o úplný seznam.

10. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Zaprvé máte právo neposkytovat společnosti Valeo své osobní informace. Vezměte prosím na vědomí, že odmítnutí poskytnout určité osobní údaje může vést k tomu, že nebudeme moci plnit své povinnosti nebo že dojde k omezení vašeho používání webových stránek, jejich funkcí a služeb, jsou-li tyto údaje k jejich použití nezbytné.

Dojde-li ke shromáždění údajů v důsledku nahrávání na silnicích, pak nahrávací vozidlo poskytne řádná oznámení subjektům údajů umožňující přístup k příslušným prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Valeo a porozumění účelům takového shromažďování údajů i jejich zpracování.

V souladu s nařízením GDPR máte dále právo požádat o:

 • Přístup k osobním údajům: můžete požádat o přístup k následujícím informacím:
  • Účel zpracování
  • Kategorie dotčených osobních údajů
  • Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, zejména jakékoli třetí země či mezinárodní organizace
  • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (nebo kritéria použitá pro stanovení této doby)
  • Zda budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným zpracováním včetně profilování, a pokud ano, pak i postup a případné důsledky
  • Informace o platných zárukách při případném předávání údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím informace o zdroji údajů, pokud nebyly získány přímo od subjektu údajů
 • Odvolání souhlasu: můžete odvolat svůj souhlas v případě, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu
 • Opravu osobních údajů: v případě, jsou vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požádat o jejich opravu, a jsou-li neúplné, o jejich doplnění na základě vámi poskytnutých informací
 • Výmaz – toto právo je známo také jako „právo být zapomenut“: máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
  • Je odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • Omezení zpracování: právo na omezení zpracování vašich osobních údajů můžete uplatnit v kterémkoli z těchto případů:
  • Popíráte přesnost osobních údajů
  • Potřebujete údaje pro důvody související s právními nároky
 • Automatizované rozhodnutí: máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, které by se vás významně dotýkalo, a můžete trvat na lidském zásahu
 • Přenositelnost údajů: máte právo požádat o poskytnutí osobních údajů ve „strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu“ a jejich předání jiné straně, např. poskytovateli služeb. Výše uvedené se týká osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu a zpracování prováděné automatizovaně. Je-li to technicky proveditelné, můžete požádat o to, aby osobní údaje byly předány přímo z našich systémů jinému poskytovateli
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: můžete podat stížnost u úřadu Commission nationale de l’informatique et des libertés (francouzský národní úřad pro ochranu osobních údajů), u pověřence na ochranu osobních údajů společnosti Valeo nebo u státního úřadu pro ochranu osobních údajů s příslušností v zemi, ve které sídlíte

Své právo na nesouhlas můžete využít tak, že se odhlásíte z odběru newsletteru prostřednictvím odkazu umístěného na konci každého newsletteru.

Toto právo můžete uplatnit na základě oprávněných důvodů písemně, a to na adrese našeho sídla nebo zasláním e-mail na mailto:dpo.external@valeo.com.

Uplatníte-li tato práva, budete požádáni o doklad totožnosti a případně o další informace nezbytné ke zpracování žádosti.
Vezměte prosím na vědomí, že každá žádost nemusí být oprávněná, ani jí nemusí být vyhověno.

11. Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy či připomínky ohledně ochrany osobních údajů, vašich osobních informací, nebo přejete-li si podat stížnost, kontaktujte prosím pověřence na ochranu osobních údajů společnosti Valeo na:
dpo.external@valeo.com

12. Aktualizace oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Valeo si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli měnit.

O každé zásadní změně těchto zásad budete informováni zprávou o „aktualizaci“, jež bude obsahovat datum provedení změny.